Instruktorzy
Jun Shihan Rafał Czapla 6 Dan

 

Asystenci


 Senpai Adam Nowak 3 Dan